Home / Insectes d'océanie / Pieridae / Delias nais aegle 1

Delias nais aegle (Joicey & Talbot, 1922)