Home / Insectes de Guyane Française / Rhopalocères - Papillons de jour - Butterflies / Hesperiidae / Nascus broteas 1

Nascus broteas (Cramer, 1780)